14 ก.ย. 2553

8 คำถามที่นายจ้างในสหรัฐไม่มีสิทธิสัมภาษณ์ผู้สมัครงาน

*คำ ถามแรกคือคำถามว่าอายุเท่าไหร่?
เพราะสหรัฐมีกฎหมายปกป้องไม่ให้มีการเลือกปฏิบัติในที่ทำงานสำหรับลูกจ้าง
อายุเกิน 40 ปีในกรณีที่นายจ้างต้องการพนักงานอายุน้อย แต่ในทางกลับกัน
ยังไม่มีกฎหมายปกป้องลูกจ้างอายุต่ำกว่า 40 ปีในสหรัฐ อย่างไรก็ตาม
นายจ้างสามารถตั้งคำถามได้ว่าผู้ถูกสัมภาษณ์นั้นอายุเกิน 18 ปีหรือยัง*

คำถามต้องห้ามข้อที่ 2 คือ แต่งงานหรือยัง?
หรือคำถามอื่นๆเพื่อสืบทราบสถานะภาพของผู้ถูกสัมภาษณ์
เพราะอาจถูกมองได้ว่านายจ้างเลือกปฏิบัติเพราะต้องการลูกจ้างที่ยังโสด
ไม่มีพันธะทางครอบครัว แม้กระทั่งคำถามที่ดูไม่มีอะไรอย่าง
"คุณต้องการให้เรียกว่านางหรือนางสาว" ก็ถือเป็นคำถามต้องห้ามในอเมริกาเช่นกัน

คำถามว่า "คุณตั้งครรภ์อยู่หรือเปล่า" ก็เป็นคำถามที่ห้ามสัมภาษณ์นะครับ
เพราะตามกฎหมายชี้ชัดว่า
นายจ้างไม่สามารถปฏิเสธการจ้างงานเนื่องด้วยเหตุผลเกี่ยวกับการตั้งครรภ์
หรือเพราะเพื่อนร่วมงานหรือลูกค้าไม่พอใจ

คำถามต่อมาคือคำถามเกี่ยวกับสถานะความเป็นพลเมือง เช่น
"คุณเป็นพลเมืองสหรัฐหรือเปล่า" เพราะตามกฏหมายกำหนดไว้ว่า
สถานะความเป็นพลเมืองหรือคนต่างด้าวไม่สามารถนำมาใช้พิจารณาระหว่างกระบวน
การจ้างงานได้

คำถามถึงเชื้อชาติของผู้ถูกสัมภาษณ์ก็ถือเป็นคำถามต้องห้ามเช่นกัน
กฎหมายสหรัฐระบุว่านายจ้างมิอาจเลือกปฏิบัติต่อลูกจ้างตามเชื้อชาติ สีผิว ศาสนา
เพศหรือประเทศที่ถือกำเนิด
โดยนายจ้างสามารถขอให้ลูกจ้างเปิดเผยเชื้อชาติได้ตามความสมัครใจของตัว
ลูกจ้างเองเพื่อจุดประสงค์ในการรับรองความถูกต้องเท่านั้น

ในทำนองเดียวกัน คำถามว่า "คุณนับถือศาสนาอะไร"
ก็เป็นสิ่งที่นายจ้างไม่มีสิทธิสัมภาษณ์เพราะถือเป็นเรื่องละเอียดอ่อน
นายจ้างอาจสงสัยได้ถึงตารางวันหยุดทางศาสนาของผู้ที่ตนจะจ้าง
หรืออาจอยากทราบว่าผู้สมัครนั้นมาทำงานในวันหยุดสุดสัปดาห์ได้หรือไม่ด้วย
เหตุผลทางศาสนา
แต่ไม่มีสิทธิใช้ข้ออ้างด้านศาสนานี้ในการกีดกันผู้สมัครงานบางคนอย่างจงใจ
โดยกฎหมายกำหนดให้นายจ้างให้ความร่วมมือกับลูกจ้างในการปฏิบัติตามความเชื่อ
ทางศาสนาของลูกจ้างผู้นั้นด้วย

คำถามต้องห้ามคำถามที่ 7 คือ "คุณผิดปกติหรือทุพพลภาพด้านไหนหรือเปล่า"
ซึ่งดูเหมือนจะเป็นคำถามสำคัญเพื่อตัดสินว่าผู้ถูกสัมภาษณ์นั้นจะปฏิบัติงาน
ได้ตามที่กำหนดไว้หรือไม่
แต่กฎหมายระบุไว้ชัดเจนว่านายจ้างไม่สามารถปฏิเสธการจ้างงานด้วยเหตุผลที่
ผู้สมัครผู้นั้นผิดปกติทางร่างกายหรือจิตใจ นอกจากนี้
นายจ้างยังไม่มีสิทธิถามถึงความเจ็บป่วยหรือการผ่าตัดในอดีตอีกด้วย

และก็มาถึงคำถามต้องห้ามคำถามสุดท้ายสำหรับนายจ้างในอเมริกา นั่นคือคำถามว่า
"คุณใช้ยาหรือสูบบุหรี่ หรือดื่มเหล้าหรือไม่"
ซึ่งที่จริงแล้วเรื่องนี้ถือเป็นเรื่องสำคัญที่อาจส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพ
การทำงานและค่าเบี้ยประกันสุขภาพของบริษัท
แต่หากนายจ้างตั้งคำถามนี้อย่างไม่พิจารณาไตร่ตรองให้รอบคอบอาจทำให้เกิด
ปัญหาทางกฎหมายขึ้นมาได้
โดยนายจ้างสามารถถามอย่างตรงไปตรงมาว่าใช้ยาเสพติดผิดกฎหมายหรือไม่
แต่ไม่มีสิทธิถามว่าใช้ยาชนิดใดตามใบสั่งจากแพทย์อยู่หรือไม่

ไม่มีความคิดเห็น: