9 ม.ค. 2552

งานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ประจำปี 2552

งานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ประจำปี 2552วันที่ 16 - 22 กุมภาพันธ์ 2552ณ พระนารายณ์ราชนิเวศน์ อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี

งานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช จัดในเดือนกุมภาพันธ์ของทุกปี เพื่อเป็นการรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ที่มีต่อเมืองลพบุรีและประเทศชาติ เนื่องจากในรัชสมัยของพระองค์ทรงโปรดที่จะประทับที่เมืองลพบุรีนานเกือบตลอดปี เฉพาะช่วงฤดูฝนเท่านั้น จึงจะเสด็จไปประทับ ณ กรุงศรีอยุธยา เมืองลพบุรีจึงเปรียบเสมือนราชธานีแห่งที่ 2 ในสมัยนั้น ในงานมีกิจกรรมต่าง ๆ มากมาย อาทิ การแสดงแสงและเสียง การสาธิตวิถีชีวิตไทย งานราตรีวังนารายณ์ การละเล่นของเด็กไทย (จุก แกละ โก๊ะ เปีย) การละเล่นพื้นเมือง มหรสพ และการออกร้านจำหน่ายสินค้าพื้นเมือง

สอบถามรายละเอียดประชาสัมพันธ์จังหวัดลพบุรี โทร. 0 3642 0333การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานลพบุรี โทร. 0 3642 2768 - 9

ไม่มีความคิดเห็น: