1 ส.ค. 2553

ลานกีฬา - สวนสาธารณะ : สวนวนธรรมที่ตั้ง ถนนเฉลิมพระเกียรติ ร.9 ซอย 7

ขนาดพื้นที่ 38 ไร่ 3 งาน 46 ตารางวา

เวลาทำการ 05.00 - 21.00 น. ทุกวัน

ประเภทของสวน สวนธรรม

หน่วยงานรับผิดชอบ สำนักงานสวนสาธารณะ สำนักสิ่งแวดล้อมประวัติความเป็นมา

กรุงเทพมหานครได้จัดซื้อที่ดินบริเวณด้านหลังสวนหลวง ร.9 แขวงหนองบอน เขตประเวศ เพื่อจัดสร้างเป็นสวนสาธารณะในรูปแบบสวนธรรมะ เพื่อให้เป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจและเป็นสถานที่สำหรับพัฒนาจิตใจและอารมณ์ของประชาชน โดยใช้หลักธรรมเป็นเครื่องชี้นำและกล่อมเกลาจิตใจ อีกทั้งเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหามหาราชินี ในปี 2545 ดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จและเปิดให้บริการประชาชนแล้วเมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2552

ลักษณะเด่นและจุดที่น่าสนใจของสวน

ภายในสวนถูกแบ่งพื้นที่ออกเป็น 3 ส่วน ได้แก่

ส่วนแรก คือพื้นที่ที่อยู่รอบนอก กิจกรรมที่เกิดขึ้นในส่วนนี้จะเป็นกิจกรรมเบื้องต้นที่เปรียบเสมือนการเตรียมความพร้อมของผู้ที่เข้ามาใช้บริการ ให้เห็นความสำคัญของธรรมะที่จะสามารถนำมาใช้ในชีวิตประจำวันได้ อันประกอบไปด้วย ลานปฐมธรรม คลังปัญญาและโรงเรียนต้นไม้

ส่วนที่ 2 คือพื้นที่ที่เน้นการจัดกิจกรรมเกี่ยวกับชุมชนและส่วนรวม อาทิ การทำบุญตักบาตร การฟังธรรมและศึกษาธรรมร่วมกัน เป็นต้น อันประกอบไปด้วย ลานปริศนาธรรม ลานศรัทธาธรรมและหุบเขาแห่งปัญญา

ส่วนที่ 3 เป็นพื้นที่ด้านในที่มีความสงบและเป็นส่วนตัว เน้นกิจกรรมทางศาสนาและการศึกษาธรรมอย่างลึกซึ้ง อันประกอบไปด้วย ศาลาปฏิบัติธรรมและเรือนพักค้าง

ซึ่งพื้นที่ในแต่ละส่วนเชื่อมต่อกันด้วยสะพานข้าม ทำให้สามารถเข้าถึงในทุก ๆ พื้นที่ได้อย่างสะดวก นอกจากนี้แล้วพันธุ์ไม้ต่าง ๆ ที่ปลูกภายในสวนยังได้ นำพันธุ์ไม้ที่เกี่ยวเนื่องกับศาสนามาพร้อมให้ความรู้ทางพฤกษศาสตร์ด้วย อาทิ ต้นศรีมหาโพธิ์ ต้นสาละ ต้นจิก ต้นรัง ต้นไทร ฯลฯ

ไม่มีความคิดเห็น: