21 ก.ย. 2551

คุณค่าทางโภชนาการในนมสด นมเปรี้ยว

นมสด นมเปรี้ยว และ โยเกิร์ต เป็นผลิตภัณฑ์นม ที่คนไทย นิยมบริโภค แพร่หลาย มากขึ้น เพื่อ เป็นแหล่ง ข้อมูลอ้างอิงและเปรียบเทียบคุณค่าทางอาหารของผลิตภัณฑ์นมเหล่านี้ให้ผู้บริโภคพิจารณาเลือก อย่างเหมาะสม กองโภชนาการ จึงทำการ ศึกษาคุณค่า ทางโภชนาการ ของนม 3 กลุ่มนี้

จำนวน 15 ชนิด คือ นมสดธรรมดา พาสเจอร์ไรซ์ และ ยูเอชที รสจืด และ รสหวาน นมสดธรรมดา สเตอริไลท์ และ นมสดไขมันต่ำ พาสเจอร์ไรซ์ รสจืด นมเปรี้ยวธรรมดา พาสเจอร์ไรซ์ และ ยูเอชที รสผลไม้รวม นมเปรี้ยวไขมันต่ำและนมสด ไขมันต่ำ พาสเจอร์ไรซ์ และยูเอชทีรสนมและ รสผลไม้รวม โยเกิร์ตธรรมดารสนมและรสผลไม้รวม โยเกิร์ต ไขมันต่ำรสผลไม้รวม

โดยสุ่มตัวอย่างจากร้านค้าในกรุงเทพฯและนนทบุรี 3-5 แห่ง ชนิดละ 1-5 เครื่องหมาย การค้า ทำ single composite sample ในนมที่มีสูตรเหมือนกันหรือใกล้เคียงกันมาก วิเคราะห์และควบคุม คุณภาพการวิเคราะห์ปริมาณความชื้น โปรตีน ไขมัน เถ้า แคลเซียม ฟอสฟอรัส ไอโอดีน วิตามินเอ วิตามินบี หนึ่ง วิตามินบีสองและวิตามินอี โดยวิธีทางห้องปฏิบัติการ ส่วนพลังงานและคาร์โบไฮเดรต ได้จากการคำนวณ ผลการศึกษาพบว่าโยเกิร์ตมีคุณค่าอาหารส่วนใหญ่สูงสุดยกเว้นความชื้น แคลเซียมและวิตามินอี

โดยโยเกิร์ต มีความชื้นต่ำสุด ส่วนนมสดมีความชื้น แคลเซียมและวิตามินอีสูงสุด นมเปรี้ยวมีคุณค่าอาหารส่วนใหญ่ต่ำสุด ยกเว้นความชื้น คาร์โบไฮเดรต และ พลังงาน เมื่อเปรียบเทียบ นมที่ผลิต

โดยกรรมวิธี การฆ่าเชื้อ ที่ต่างกัน พบว่า นมสด และ นมเปรี้ยวธรรมดา พาสเจอร์ไรซ์ มีปริมาณแคลเซียม สูงกว่า นมยูเอชที และ นมสเตอริไลท์ ตามลำดับเล็กน้อย (ยกเว้นนมไขมันต่ำ) เช่นเดียวกับวิตามิน

โดยเฉพาะวิตามินเอ นมสดพาสเจอร์ไรซ์มีสูงกว่า นมยูเอชทีและนมสเตอริไลซ์ ถึงเกือบเท่าตัวและนมเปรี้ยวพาสเจอร์ไรซ์ มีสูงกว่า ยูเอชทีมาก เมื่อเปรียบเทียบ ผลิตภัณฑ์ต่างรสชาติพบว่าพลังงานและคาร์โบไฮเดรตในนมรสจืดมีปริมาณต่ำกว่านมสดรสหวาน ส่วนนม เปรี้ยวและโยเกิร์ตรสนมมีปริมาณต่ำกว่ารสผลไม้รวมมากน้อยขึ้นกับสูตร ส่วนประกอบของผลิตภัณฑ์ เมื่อ เปรียบเทียบ ผลิตภัณฑ์นมชนิดไขมันต่ำกับชนิดธรรมดา พบว่าทั้งปริมาณไขมันและวิตามินที่ละลาย ในไขมัน (เอ และ อี) ทีค่าต่ำลง มากกว่า 1 เท่าตัว

โดยเฉพาะนมเปรี้ยวไขมันต่ำไม่พบวิตามินอีเลย ผลิตภัณฑ์ที่มี แคลเซียมสูงสุด (146 มิลลิกรัมต่อ 100 มิลลิลิตร ) ขณะที่ให้พลังงานต่ำสุด (54 กิโลแคลอรีต่อ 100 มิลลิลิตร) คือนมสดไขมันต่ำ ยูเอชทีรสจืด ส่วนผลิตภัณฑ์ที่โปรตีน ไขมัน เถ้า ฟอสฟอรัส วิตามินเอ วิตามินบี1 และวิตามินบี 2 สูงสุด คือโยเกิร์ต ธรรมดารสนม คุณค่าอาหารต่อ 1 หน่วยบริโภค ของผลิตภัณฑ์ที่มีคุณค่าสูง ที่น่าสนใจ 3 ชนิด ได้แก่ นมสดธรรมดายูเอชทีรสจืด ( 1 กล่อง ขนาด 250 มิลลิลิตร ) นมสดไขมันต่ำยูเอชที (1 กล่อง ขนาด 250 มิลลิลิตร ), นมสดไขมันต่ำยูเอชที (1 กล่อง ขนาด 250 มิลลิลิตร) และโยเกิร์ตธรรมดา รสนม (1 ถ้วยขนาด 150 กรัม) คือ พลังงาน 168, 135, 161 กิโลกรัม โปรตีน 8.2, 9.2, 5.7 กรัม ไขมัน 9.2, 4.0, 6.0 กรัม คาร์โบไฮเดรต 13.0, 15.2, 21.0, กรัม แคลเซียม 305, 365, 194 มิลลิกรัม ฟอสฟอรัส 225, 248, 170 มิลลิกรัม ไอโอดีน 18, 32, 24 ไมโครกรัม วิตามินเอ 95, 38, 127 อาร์อี วิตามินบีหนึ่ง 0.1, 0.1, 0.09 มิลลิกรัม วิตามินบีสอง 0.5, 0.6, 0.5 มิลลิกรัม และ วิตามินอี 0.4, 0.15, 0.2 มิลลิกรัม ตามลำดับ

ไม่มีความคิดเห็น: