14 มี.ค. 2551

พลังงานทดแทน - พลังงานจากขยะ

*พ*ลังงานจากขยะจากบ้านเรือนและกิจการต่างๆ
เป็นแหล่งพลังงานที่มีศักยภาพสูง ขยะเหล่านี้ส่วนใหญ่เป็นมวลชีวภาพ เช่น กระดาษ
เศษอาหาร และไม้
ซึ่งสามารถใช้เป็นเชื้อเพลิงในโรงไฟฟ้าที่ถูกออกแบบให้ใช้ขยะเป็นเชื้อเพลิงได้
ที่เมืองบัลโม ประเทศสวีเดน ไฟฟ้าที่ใช้ประมาณ 20 เปอร์เซนต์ มาจากการเผาขยะ
โรงไฟฟ้าที่ใช้ขยะเป็นเชื้อเพลิง จะนำขยะมาเผาบนตะแกรง
ความร้อนที่เกิดขึ้นใช้ต้มน้ำในหม้อน้ำจนกลายเป็นไอน้ำเดือด
ซึ่งจะไปหมุนกังหันของเครื่องกำเนิดไฟฟ้า *(เหมือนกับโรงไฟฟ้าอื่นๆ)*


*เทคโนโลยีพลังงานขยะ*


เทคโนโลยีย่อยสลายแบบไม่ใช้ออกซิเจน


เทคโนโลยีการผลิตก๊าซเชื้อเพลิงจากขยะ *(MSW Gasification)*


การแปรรูปขยะมูลฝอยไปเป็นพลังงานความร้อนโดยใช้เตาเผา *(Incineration)*


การผลิตพลังงานจากขยะมูลฝอยโดยใช้ก๊าซชีวภาพจากหลุมฝังกลบขยะ *(Landfill
Gas to Energy)*


ขยะเชื้อเพลิง *(Refuse Derived Fuel)*

ไม่มีความคิดเห็น: