8 ก.ค. 2553

9 อาชีพที่เป็นที่ต้องการสูงสุด 2006-2012

1. Network System and Data Communications Analysis: สำหรับสายอาชีพนี้มีแนวโน้มที่จะโตเป็นที่ต้องการของตลาดแรงงานถึง 57 % ในปี 2012. สำหรับความต้องการที่มีมากขึ้นของสายงานในอาชีพนี้จะเพิ่มขึ้นที่ผู้มีความ สามารถที่จะปรับปรุงและดูแลระบบในส่วนของเทคโนโลยีสมัยใหม่ . สำหรับ System Analysts จะต้องสามารถแก้ปัญหาเทคนิคทางคอมพิวเตอร์ให้มีความเหมาะสมกับองค์กร รวมถึง เป็นที่ต้องการขององค์กร Network systems and data communications analysts จะเป็นสายอาชีพที่เติบโตเร็วมาก ซึ่งบุคลากรที่ทำงานในสายอาชีพนี้ค่าตอบแทนจะสูงมากเช่นกัน

2.Sales & Marketing: สายอาชีพนี้จะมีความต้องการสูงโดยเฉพาะผู้ทำงานในสายที่เกี่ยวกับ Healthcare and biomedical ซึ่งในธุรกิจดังกล่าวจะเติบโตอย่างมากในอนาคตและแน่นอนย่อมต้องการ ผู้ขาย และ นักการตลาด ที่มีความรู้และความสามารถสายดังกล่าวสูงเช่นกัน โดยรายได้ตอบแทนของสายอาชีพนี้จะขึ้นกัน ประสบการณ์ทำงานและความสำเร็จทาง สายอาชีพที่ผ่านมา ดังนั้น ถ้าคุณทำงานในสายนี้คุณจำเป็นอย่างมากสำหรับ Business Track record. สำหรับการเตรียมตัวให้พร้อมยิ่งขึ้นโดยทั่วไปคุณอาจจะต้องจบ MBA ในส่วนของการตลาด  รวมทั้งต้องมีประสบการณ์ทางการทำงานอย่างน้อย สอง หรือ สามปี สำหรับการทำงานในทีมบริหารต้นๆ แต่ถ้าจะให้ดีมากยิ่งขึ้นสำหรับการทำงานในสายการบริหารระดับสูง คุณต้องการประสบการณ์ทำงานอย่างน้อย ห้า ถึง แปดปี และแน่นอนสายอาชีพนี้จะให้ผลตอบแทนอย่างดี
                                                               
3. Accounting: เป็นสายอาชีพที่จะเป็นที่ต้องการตลอดและเป็นสายอาชีพที่มีค่าตอบแทนสูงมาก เช่นกัน โดยค่าตอบแทนจะเปรียบเทียบกับการสอบเทียบเป็นผู้ตรวจสอบบัญชีได้ สำหรับสายอาชีพนี้ ความต้องการทางการตลาดยังมีความต้องการสูงอยู่เสมอ ในปัจจุบันบุคลากรผู้เชี่ยวชาญในสายอาชีพนี้จะนิยมออกไปทำธุรกิจส่วนตัวกัน มากกว่าทำงานกับองค์กรซึ่งก็ทำให้บุคลากรในสายอาชีพนี้ยังขาดแคลนบุคลากรผู้ เชี่ยวชาญอยู่เสมอ ซึ่งค่าตอบแทนย่อมสูงตามความต้องการอย่างไม่ต้องสงสัย

4. ผู้ช่วยแพทย์: เป็นสายอาชีพที่จะมีอัตราความต้องการสูงมากกว่า 45% ในปี 2010 สำหรับผู้ช่วยแพทย์จะมีความต้องการทางสายงานเพราะอัตราการเติบโตของธุรกิจใน สาย Health Services Industry ที่มีแนวโน้มจะเติบโตอย่างรวดเร็วในอนาคต ดังนั้นสายอาชีพดังกล่าวจะมีความจำเป็นมากในการช่วยแพทย์ให้ทำงานได้เต็ม ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

5. Medical Records and Health Information Technicians: ผู้เชี่ยวชาญด้านการแพทย์และสุขภาพ ซึ่งจะตอบสนองต่อการเติบโตตามกระแสของธุรกิจ Medical

6. Computer Application Software Engineers: สายอาชีพที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบและปรับปรุงระบบคอมพิวเตอร์แบบใหม่ๆเพื่อ ตอบรับกับระบบปฎิบัติใหม่ๆที่เกิดขึ้นในสายของตลาดคอมพิวเตอร์ ผู้เชี่ยวชาญในสายอาชีพนี้ จะต้องตระหนักถึงการออกแบบโปรแกรมในรูปแบบที่ตรงกับความต้องการของผู้ใช้และ ได้ประโยชน์สูงสุดในเชิงของการใช้งานคอมพิวเตอร์  ประกอบกับธรรมชาติของตลาด คอมพิวเตอร์ที่จะมีอัตราการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็ว ดังนั้น Computer Software Engineers จะเป็นที่ต้องการในอัตราที่สูงเสมอ รวมทั้งค่าตอบแทนที่สูงตามความสามารถของบุคลากร

7. Database Administrators: สายอาชีพของ Database Administrators จะทำงานเกี่ยวข้องกับระบบปฎิบัติการฐานข้อมูลในส่วนที่เกี่ยวข้องกับ Performance, modification, security and Platform กับระบบข้อมูลที่ใช้งาน  สำหรับสายอาชีพนี้แน่นอนความต้องการไม่เคยลด มีแต่ต้องการเพิ่มสำหรับบุคลากรที่เชี่ยวชาญอย่างแท้จริง

8. นักกฎหมาย: หรือ ทนายความ สำหรับสายอาชีพนี้จะมีความต้องการมากขึ้นในลักษณะของผู้เชี่ยวชาญที่จะช่วย ปกป้องทรัพย์สิน ความสามารถ และ อื่นๆของคุณ หรือ องค์กร สำหรับสายอาชีพนี้จะถูกเสมือนบังคับให้มีสำหรับองค์กรแทบทุกองค์กรที่จะต้อง ใช้ผู้เชี่ยวชาญในการปรึกษา และ ปฎิบัติตัวให้ถูก เพื่อประโยชน์สูงสุดขององค์กร ดังนั้นคุณจะไม่แปลกใจในอนาคตสายอาชีพนี้จะเป็นสายอาชีพที่เป็นที่ต้องการ อย่างมากเช่นกัน

9. Manufacturing & Engineering: สำหรับสายอาชีพนี้เป็นที่ต้องการเพื่อตอบสนองการพัฒนาสายการผลิต ในลักษณะแนวคิดการทำงานแบบผลบวกทางการผลิต เช่น Lean Manufacturing สำหรับสายอาชีพนี้ Process and Manufacturing engineers หรือ A plant manager สามารถทำรายได้อย่างงดงามตามวัตถุประสงค์ของการทำการผลิตได้เต็มประสิทธิ์ ภาพโดยสามารถควบคุมขบวนการที่ไม่จำเป็นอย่างอื่นได้เต็มที่  ไม่ต้องสงสัย เลยว่า ถ้าคุณเป็นผู้หนึ่งที่ทำงานในสายอาชีพนี้ และคุณมีความสามารถทางด้านการควบคุมสายการผลิตให้มีประสิทธภาพสูงสุด คุณย่อมเป็นที่ต้องการด้วยค่าตอบแทนที่คุณต้องการ 

ไม่มีความคิดเห็น: