23 พ.ย. 2550

ฟอกเงิน การฟอกเงิน

การฟอกเงิน
การฟอกเงิน หมายถึง การปรับเปลี่ยนเงินทองหรือทรัพย์สินที่ได้มาจากการประกอบอาชีพที่ผิดกฏหมาย เช่น การค้ายาเสพติด ค้าอาวุธเถื่อน ค้าสินค้าหนี้ภาษี การพนัน การละเมิดลิขสิทธิ์ การปลอมแปลงเงินตรา การปลอมแปลงเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการเงิน ล่อลวงค้าหญิงและโสเภณีเด็ก หลอกหลวง ต้มตุ๋น ลักทรัพย์ จี้ปล้น เรียกค่าไถ่ ส่วย คอร์รัปชั่น โดยนำเอาเงินทองหรือทรัพย์สินที่ได้มาอย่างผิดกฏหมาย เข้าไปลงทุนหรือไปฟอกในธุรกิจที่ถูกกฏหมาย เมื่อได้ผลตอบแทน ก็นำเอาเงินที่ได้ไปลงทุน หรือไปฟอกอีกครั้งในกิจการที่น่าเชื่อถือมากขึ้น เช่นไปลงทุนในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ หรือธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ หรือ ธุรกิจกองทุน เพื่อลวงให้สาธารณชนเชื่อว่า เงินทองทรัพย์สินที่ได้มาเป็นเงินสะอาด

ขั้นตอนการฟอกเงิน
ขั้นตอนที่หนึ่ง เป็นขั้นเตรียมการ โดยนักฟอกเงินนำเอากำไรจากธุรกิจนอกกฎหมายเข้าสู่ระบบการเงิน ซึ่งนักฟอกเงินอาจใช้วิธีการกระจายเงินสกปรกก้อนใหญ่ให้มีขนาดเล็กลงเพื่อมิให้ผิดสังเกตุแล้วนำไปฝากธนาคารที่มีความเสี่ยงต่ำจากการถูกตรวจสอบ หรือ ไม่มีประสิทธิภาพในการตรวจสอบ และเป็นสถาบันที่ตั้งอยู่ในท้องถิ่นซึ่งเป็นแหล่งกำเนิดของเงินผิดกฏหมายนั้น

ขั้นตอนที่สอง
เป็นขั้นตอนการสร้างความซับซ้อน โดยนักฟอกเงินจะโยกย้ายถ่ายเทเงินผ่านธนาคาร จากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่ง เช่น นำไปฝากธนาคารในต่างประเทศที่มีสาขาทั่วโลก เพื่อสะดวกในการโอนต่อไปยังที่อื่น หรือ อาจนำเงินไป ซื้อตราสารลงทุน แล้วจึงขายตราสารเหล่านั้นนำเงินไปฝากธนาคารหลาย ๆ แห่ง เพื่อกระจายมิให้แต่ละบัญชีมีเงินจำนวนมากจนเป็นที่ผิดสังเตของเจ้าหน้าที่

ขั้นที่สาม
เป็นขั้นที่นักฟอกเงินจะถอนเงินที่ฝากไว้ในธนาคารนำไปลงทุนในธุรกิจถูกกฏหมายอีกครั้งในธุรกิจที่มีโอกาสทำกำไรสูง เช่น ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ธุรกิจค้าอัญมณี ธุรกิจกองทุน

ผลกระทบของการฟอกเงิน

1. ทำลายเศรษฐกิจของประเทศ เพราะเงินจำนวนมากหลุดออกไปจากวงจรการซื้อขายตามปกติ เช่น ในประเทศกำลังพัฒนานักฟอกเงินจะนำเงินที่ผ่านการฟอกแล้วไปฝากหรือลงทุนในต่างประเทศ นอกจากนี้เงินที่เกิดจากธุรกิจผิดกฏหมายก่อนเข้าสู่กระบวนการฟอกไม่ได้เสียภาษีอย่างถุกต้อง ทำให้รัฐบาลขาดรายได้

2. ทำให้ความน่าเชื่อถือของสถาบันการเงินในการดำเนินธุรกิจการเงินด้านต่างๆ ลดลง เพราะไม่อาจแยกการฟอกเงินจากธุรกรรมถูกกฏหมายได้

3. ทำให้นักลงทุนต่างชาติไม่อยากจะเข้ามาลงทุน เพราะเกรงว่าจะถูกเอาเปรียบ ถูกคดโกง หรือถูกควบคุมโดยอาชญากรเศรษฐกิจของประเทศเจ้าบ้าน ทำให้ประเทศไม่สามารถจะได้รับประโยชน์จากการค้า และการลงทุนกับต่างประเทศได้อย่างเต็มที่

4. เป็นการบ่มเพาะอาชญากร เมื่ออาชญากรรายหนึ่ง กระทำผิดกฏหมายโดยไม่ถูกเจ้าหน้าที่จับมาลงโทษ ก็จะเป็นเยี่ยงอย่างให้เกิดอาชญากรรายใหม่ หรือมีการพัฒนาเป็นอาชญากรเต็มรูป การแก้ไขการฟอกเงิน ในทางปฏิบัติทำได้ยาก เนื่องจากรูปแบบของธุรกรรมการเงินสมัยใหม่ล้วนเป็นสิ่งที่เอื้ออำนวยต่อการฟอกเงินเป็นอย่างยิ่ง เช่น ธนาคารออนไลน์ผ่านระบบคอมพิวเตอร กิจการวิเทศธนกิจ ที่ประเทศต่าง ๆ สามารถเปิดสาขาธนาคารในดินแดนอื่นได้

การป้องกันการฟอกเงิน สำหรับประเทศไทยทำได้โดยอาศัยกฏหมายที่เช้มงวดและมีการตรวจสอบทางบัญชีที่ได้มาตรฐาน และกระทำโดยสุจริตไม่บกพร่อง

ไม่มีความคิดเห็น: