19 ม.ค. 2553

การป้องกันมะเร็งลำไส้

การตรวจสอบมะเร็งลำไส้ในปัจจุบันนี้ยังเป็นวิธีการที่ยุ่งยากและลำบากมากทีเดียว โดยอาจจะต้องมีการส่องกล้องเข้าไปดูภายใน ซึ่งอาจจะทำให้ผู้ป่วยหรือบุคคลทั่วไปเกิดความกลัว ไม่กล้ามาตรวจ ความจริงแล้วการป้องกันมะเร็งลำไส้ทำได้

โดยการป้องกันและตรวจสอบที่เหมาะสมและง่ายกว่านั้นมาก นักวิจัยจาก University of Michigan Comprehensive Cancer Center ได้ทำการตรวจสอบลำไส้โดยวิธีการที่ง่ายกว่ามากและไม่มีขั้นตอนที่ยุ่งยากซับซ้อน

มะเร็งลำไส้เป็นสาเหตุการตายอันดับ 2 ของมะเร็ง ทั้งในผ้หญิงและผู้ชาย รองจากมะเร็งปอด ในปี 2008 นี้ประเทศสหรัฐฯ ตรวจพบประชาชนจำนวน 148,810 ที่เป็นมะเร็งลำไส้ และมีผู้เสียชีวิตจากโรคนี้แล้ว 49,960 คนวิธีการง่ายๆ ที่จะช่วยตรวจเซลล์มะเร็งโดยใช้โพรบที่ตรวจจับเป็ปไทด์ได้ โดยจะบ่งบอกออกมาในรูปสารเรืองแสง โดยเป็ปไทด์นี้จะบ่งบอกถึงเซลล์มะเร็งที่ก่อตัวขึ้นในลำไส้ได้ และสามารถนำผลไปประกอบกับการตรวจแบบปกติโดยใช้ endoscope (กล้องส่องภายในร่างกาย) ช่วยให้วิเคราะห์ผลที่สงสัยได้ถูกต้องมากขึ้นแต่วิธีการใช้โพรบนี้อาจจะตรวจจับก้อนเนื้อที่มีรูปร่างเรียบแบนไม่ได้

ต้องใช้กล้องส่องแบบปกติด้วยซึ่งจะสามารถตรวจสอบระดับโมเลกุลได้ มากกว่าการตรวจสอบโครงสร้างที่เปลี่ยนแปลงไป แต่ก็นับว่ามีประโยชน์มากในการตรวจสอบเบื้องต้นนักวิจัยได้ทดลองแล้วพบว่าการตรวจเป็ปไทด์นี้จะตรงกับเซลล์ริเริ่มของมะเร็งถึง 81 % ซึ่งถือว่ามีความถูกต้องมากพอสมควรปัจจุบันมีวิธีการตรวจสอบมะเร็งลำไส้อยู่

4 วิธีด้วยกันคือ
1. Fecal occult blood test การตรวจสอบเลือดที่ออกมาพร้อมอุจจาระ เกี่ยวกับระบบลำไส้โดยตรง
2. Colonoscopy โดยใช้โพรบทองสอดเข้าไปทางทวารหนักทางไส้ตรง เพื่อส่องดูภายในลำไส้
3. Flexible sigmoidoscopy ตรวจสอบไส้ตรงและลำไส้ที่อยู่ปลายๆ โดยใช้เครื่องมือที่หลากหลาย
4. Double contrast barium enema เหมือนการตรวจ X-ray ซึ่งจะมองเห็นภาพของลำไส้และไส้ตรงนอกจากนี้ยังมีการเพิ่มเทคนิคใหม่ในการตรวจสอบ คือ Virtual colonoscopy ที่จะใช้ CT scan เพื่อส่องดูความผิดปกติ และการตรวจสอบอุจจาระเพื่อตรวจหา DNA ที่เกี่ยวข้องกับมะเร็ง ซึ่งทั้งสองเทคนิคนี้ได้รับการรับรองแล้ว

ไม่มีความคิดเห็น: